Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Charada.nl

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Leverancier: Charada.nl de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar webshop als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;

2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Charada.nl een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Charada.nl aangaat;

3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Charada.nl georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Identiteit Leverancier

Charada.nl

Belle van Zuylenlaan 5

4105 JX Culemborg

E-mailadres: info@charada.nl

KvK-nummer: 66838398

BTW-ID: NL170108260B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Charada.nl en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen Charada.nl en Koper.

2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door Charada.nl is bepaald.

3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.

4. Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door Charada.nl.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Charada.nl erkend.

6. De tekst van deze algemene voorwaarden zal door Charada.nl langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

7. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze  algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Charada.nl zijn in te zien en waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

8. Charada.nl behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4. Het aanbod en totstandkoming overeenkomsten

1. Door het gebruik van de webshop van Charada.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de webshop.

2. Charada.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

3. Het aanbod van Charada.nl is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als Charada.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Charada.nl niet.

7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

8. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat potentiële Koper uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens heeft aangeleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de webshop/website en desbetreffende data telefonisch door Charada.nl is ontvangen dan wel via een bestelformulier, e-mail of post. Potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Charada.nl uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen; Potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.

9. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

10. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Charada.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal Charada.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

11. Charada.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Charada.nl op grond van dit onderzoek redelijkerwijs gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Charada.nl gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief 21% BTW tenzij anders door Charada.nl aangegeven, maar exclusief overige kosten zoals (overheids)heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Charada.nl aangegeven.

2. Koper is de prijs verschuldigd die Charada.nl in haar bevestiging aan Koper heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Charada.nl worden gecorrigeerd.

3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.

4. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Charada.nl.

5. Indien Koper producten van Charada.nl willen verkopen op een eigen website of een website van derden, bijvoorbeeld Amazon.com, dan is de Charada.nl advies verkoopprijs leidend en mogen de producten niet voor minder dan de geldende advies verkoopprijs worden verkocht.

Artikel 6. Betaling

1. Charada.nl biedt de volgende betalingsmogelijkheden in de webshop: contant of per pin (alleen bij afhalen), iDeal, PayPal.

2. Charada.nl kan de betalingsmogelijkheden wijzigen/uitbreiden. De betalingsmogelijkheden worden kenbaar gemaakt via de website.

3. Charada.nl kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling verlangen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Charada.nl te melden.

5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

6. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Charada.nl, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

7. In geval van niet tijdige betaling is Charada.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

8. Betaling van de aangeboden digitale producten geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

Artikel 7. Afzetgebied

1. Bestellingen kunnen binnen de Benelux en in overleg wereldwijd geleverd worden.

2. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands/Engels worden gesloten.

Artikel 8. Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel als mogelijk geleverd. In beginsel streeft Charada.nl ernaar om bestellingen die vóór 16.00 uur op een werkdag zijn geplaatst dezelfde dag te  verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

2. Aan de leveringsplicht van Charada.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Charada.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. Charada.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website of op andere wijze (schriftelijk) kenbaar maken. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en nageleverd worden.

5. Charada.nl streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen telefonisch of per e-mail aan Koper te melden.

6. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

8. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

9. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Charada.nl het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

10. Indien je per abuis artikelen ontvangt die je niet hebt besteld, dan dien je Charada.nl hiervan binnen 48 uur na ontvangst van de artikelen op de hoogte te stellen.

11. Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de Koper een éénmalige en definitieve koopovereenkomst aan met Charada.nl.

12. Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten.

Artikel 9. Zichttermijn / herroepingsrecht

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop (B2C), overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 10 werkdagen dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan Charada.nl heeft geretourneerd, is de koop een feit.

2. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot retournering, daarvan binnen de termijn van 10 werkdagen na aflevering per email aan info@charada.nl melding te maken bij Charada.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Charada.nl behoudt zich het recht voor om niet aangemelde geretourneerde goederen te weigeren.

3. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, geopend, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Charada.nl houdt zich het recht voor bij terugzending administratiekosten in rekening te brengen.

4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in het vorige lid, draagt Charada.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief de berekende verzend- en administratiekosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

– diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;

– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

– goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

– voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

– op digitale producten van Charada.nl geldt geen recht van retour. Annuleren van een uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6. Indien de teruggezonden goederen niet conform de voorwaarden zijn ontvangen dan wordt het volledige aankoopbedrag, exclusief de berekende verzend – en administratiekosten niet aan de afnemer terugbetaald. De teruggezonden goederen blijven eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

7. Zakelijke aankopen (B2B) zijn uitgesloten van zichttermijn/herroepingsrecht.

Artikel 10. Gebreken en klachttermijn

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren.

2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 1 0 werkdagen na levering (of binnen 10 werkdagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), schriftelijk of per email aan webshop@exclusivebeauty.nl kenbaar gemaakt worden aan Charada.nl.

3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden geheel voor rekening en risico van Koper. Charada.nl is in dat geval vrij de producten geheel voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Charada.nl is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

3. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Charada.nl. Koper verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid

1. In beginsel geldt voor door Charada.nl geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Charada.nl in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Charada.nl zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 zijn opgenomen.

2. Charada.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.

3. Charada.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg – of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

4. Indien Charada.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

– indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

– indien er wijzigingen in of aan het product zijn aangebracht, danwel geprobeerd hebben aan te brengen, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Charada.nl of de fabrikant zijn verricht;

– indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend, oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik;

– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

– levering van digitale producten vindt plaats via email en internet. Koper is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan Charada.nl. Daarnaast is Koper ook verantwoordelijk voor het juist instellen van PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan Koper verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

6. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Charada.nl.

Artikel 13. Overmacht

1. In geval van overmacht is Charada.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. Charada.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie -)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 14. Persoonsgegevens

1. Charada.nl zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

2. Charada.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

Artikel 15. Toepasselijk recht

1. Op overeenkomsten tussen Charada.nl en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Charada.nl en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Charada.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

5. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

16. Wijziging Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door Charada.nl worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de website.